Habarlar

 • Üznüksiz EPS kesiş liniýasy kesmegiň netijeliligini ýokarlandyrýarmy?

  EPS kesiş liniýasy awtomatiki üznüksiz EPS kesiş liniýasy ýa-da awtomatiki giňeldilen polistirol kesiş liniýasy hökmünde bellidir, awtomatiki kesiş simini sazlaýyş ulgamy bolan doly awtomatiki EPS kesiji maşyn.Kesmegiň netijeliligi talap edilýän kesiş kuwwatyna esaslanýar ...
  Koprak oka
 • Lostitirilen köpük galyndylarynyň material ýetmezçiliginiň sebäpleri

  Whiteitirilen köpük galyp, ak galyp diýlip hem atlandyrylýar, guýma guýmak üçin ulanylýar.Lostitirilen köpük galyp, bejergiden we köpüklenenden soň köpük monjuklaryny guýmak arkaly alynýar.Galyp ýasalanda, ýitirilen köpük ýaly käbir sebäplere görä zaýalanar.Galyndy f ...
  Koprak oka
 • EPP köpüginiň täsir garşylygynyň derňewi

  EPP köpük önümleriniň köp görnüşi bar, şol sanda EPP oýunjaklary, EPP ýylylyk izolýasiýa panelleri, EPP awtoulag bamperleri, EPP awtoulag oturgyçlary we ş.m.Esasanam awtoulag pudagynda we gaplaýyş pudagynda materialyň berkligine we täsirine garşylyk üçin ýokary talaplar bar ...
  Koprak oka
 • Gurluşyk üçin EPS köpük materialy

  EPS raýat in engineeringenerçilik köpüginiň dürli funksiýalary bar, şonuň üçin ony dürli ýagdaýlarda, esasanam ýumşak topragyň düýbünde, eňňitleri durnuklaşdyrmakda we diwarlary saklamakda netijeli ulanyp bolýar.EPS raýat in engineeringenerçilik köpügi awtoulag ýollarynda, howa menzilinde, demir ýol t ...
  Koprak oka
 • EPP näme?

  Senagatda ulanylýan polipropilen plastmassa köpükli material (EPP) gaty we gaz fazalaryndan durýar.Gara, gülgüne ýa-da ak bölejiklerde, diametri adatça φ 2 ~ 7mm.EPP bölejikleriniň daşky diwary ýapyk we içi gaz bilen doldurylýar.Umuman, ...
  Koprak oka
 • Köpük tagtasyny kesmek üçin näme üçin import edilýän kesiş simini ulanyň?

  Adaty kesiş simleri işleýän wagty ýumşaklygy sebäpli deformasiýa bolýar we kesiş prosesiniň takyklygyna we tizligine täsir edýän gapdal uzynlygy ýumşak bolýar.Demir-hrom-alýumin sim gaty, ýöne döwük we döwmek aňsat.Nemes asyl kesiş simleri bolmaz ...
  Koprak oka
 • EPS näme?

  Eps haýsy material?EPS köpük tagtasy polistirol köpük tagtasy we EPS tagtasy hökmünde bellidir.Bu köpük, üýtgäp durýan suwuk köpükleýji serişdäni öz içine alýan giňeldilip bilinýän polistirol monjuklaryndan ýasalan, soňra bolsa ýyladyş we galypdan öňünden emele gelen ak jisimdir.Bu materialda ...
  Koprak oka
 • Yalta divanda ownuk köpük bölejikleriniň formaldegidi barmy?

  Ilki bilen, ýalta diwany doldurmak üçin ownuk köpük bölejikleriniň haýsy materialdygyna göz aýlalyň?Epp material näme?Epp aslynda köpükli polipropileniň gysgaldylyşy we köpük materialynyň bir görnüşi, ýöne epp köpük plastiniň täze görnüşidir ...
  Koprak oka
 • Köpük enjamlary näme?

  Köpük tehnikasy polistirol köpük öndürýän tehnikany, ýagny EPS köpük enjamlaryny aňladýar.Köpük enjamlarynyň we enjamlarynyň doly toplumyna öňünden giňeldiji, awtomatik blok galyplaýjy maşyn , awtomatiki şekilli galyplaýyş enjamy, kesiji maşyn, gaýtadan işleýän granulýator ...
  Koprak oka
 • EPS ýitirilen köpük guýmak prosesi näme?

  Litirilen köpük guýma, gaty galyp guýma diýlip hem atlandyrylýar, guýma bilen deň ölçegdäki köpük modellerini model toparlaryna birleşdirmek we birleşdirmek.Çekimli boýag bilen çotgadan we guradylandan soň, titremäni modellemek üçin gury kwars çägesinde jaýlanýar we nega aşagyna guýulýar ...
  Koprak oka
 • Köpük gutusy ýasamak üçin zerur materiallar we maşynlar haýsylar

  Köpük gutusyny ýasamak üçin zerur materiallar we maşynlar: Ilki bilen size çig mal EPS (giňelip bilýän polistirol) gerek;kömekçi enjamlar üçin bug gazany, howa kompressory, howa saklaýjy bak gerek.Önümçilik ýörelgesi: Köpükli plastmassadan ýasalan guty görnüşli gaplama gap, ...
  Koprak oka
 • Köpük CNC kesiji maşynlar hakda has giňişleýin öwrenmäge taýynmy?

  Köpük CNC her dürli ýörite görnüşli çukurlary, Europeanewropanyň binagärlik çyzyklaryny, diň çyzyklaryny, böleklerini, aýak çyzyklaryny, rim sütünlerini, gural nyşanlaryny, harplary, tekst grafikalaryny we ş.m. kesýär. Iki ölçegli grafikalaryň hemmesini kesip bolýar.CNC köpük kesiji maşyn rulonlary, nurbat ýöremek, ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2